UkraineSlovakia.sk

Finančná pomoc pre zraniteľné osoby v roku 2024

UNHCR a UNICEF spolupracujú na poskytovaní finančnej pomoci pre utečencov, žiadateľov o azyl a osoby bez štátnej príslušnosti na Slovensku, ktorí sú považovaní za obzvlášť zraniteľných, podľa kritérií oprávnenosti. Tento program finančnej pomoci je zameraný na zmiernenie individuálnych rizík pre ich ochranu a podporu ich základných potrieb. Kritériá oprávnenosti finančnej pomoci Na program finančnej pomoci budú zvážení len tí, ktorí spĺňajú kritériá. Oprávnené osoby a rodiny, ktoré prišli na územie Slovenskej republiky po 1 . januári 2024 a sú ekonomicky znevýhodnené (napr. nemajú riadne zamestnanie alebo riadny zdroj príjmu alebo zdroj príjmu nižší ako životné minimum); a zároveň […]

Majú Ukrajinci povinnosť deklarovať svoje príjmy za rok 2023 na Slovensku?

Základná lehota na podanie daňového priznania je 31. marec roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa priznanie podáva. S prihliadnutím na sviatky a dni pracovného pokoja je 2. apríl 2024 posledným dňom na priznanie príjmov za rok 2023. Nie ste povinný podať daňové priznanie na Slovensku, ak ste získali príjem, ktorý nepodlieha zdaneniu (napr. sociálna […]

Užitočné kontakty

Núdzové telefónne linky 112 – Jednotné európske číslo tiesňového volania 155 – Zdravotná záchranná služba 158 – Polícia 159 – Mestská polícia 150 – Hasiči 0800 800 818 – Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi Informačné a asistenčné služby pre cudzincov Liga za ľudské právaTel: +421 800 222 350Pondelok – Piatok, okrem sviatkov: 9:00 […]