Podmienky vstupu

S ohľadom na výnimočnosť situácie, polícia SR na hraničných priechodoch umožňuje vstup na územie SR všetkým osobám utekajúcim z Ukrajiny pred vojnovým konfliktom.

Po individuálnom posúdení môže byť vstup umožnený aj osobám, ktoré nemajú platný cestovný doklad (biometrický pas). Odporúčame preto zobrať si so sebou aj iné doklady totožnosti, ktoré hodnoverným spôsobom preukážu Vašu totožnosť (napr. aj neplatné doklady totožnosti).

Pre vstup do SR nie je potrebný COVID test ani registrácia na webe eHranica.

1.Muži vo veku 18 – 60 rokov: podľa dostupných informácií z dôvodu vyhlásenia všeobecnej mobilizácie nemôžu opustiť územie Ukrajiny. Na stránke visitukraine.today nájdete informácie o tom, kto je vyňatý z povinnej vojenskej služby. 

2. Maloleté deti: v prípade samostatného prechodu maloletých detí je možné prejsť hranicu v prípade, ak sú v sprievode jedného rodinného príslušníka po slovenskú hranicu a druhého rodinného príslušníka, ktorý dieťa na slovenskej strane hranice prevezme. Obaja rodinní príslušníci musia preukázať rodinný vzťah relevantnou dokumentáciou. Dieťa, ktoré prekračuje hranice bez sprievodu dospelého a nemá v SR príbuzného, ktorý by ho čakal na slovenskej strane hranice, bude odovzdané políciou zamestnancom miestne príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré ho umiestnia do detského domova. 

Dôrazne neodporúčame dohadovať prechod cez hranice, vyzdvihovanie a starostlivosť o cudzie dieťa bez riadne zdokumentovaného súhlasu rodiča (zákonného zástupcu) alebo opatrovníka. Takéto konanie nie je podľa zákonov SR možné. Dieťa je možné cudzej osobe zveriť do starostlivosti len na základe rozhodnutia súdu a to aj v prípade cudzinca.

3. Občania inej krajiny ako Ukrajiny: ak nie ste občanom Ukrajiny, ale na Ukrajine žijete, Slovensko Vám umožňuje vstup na naše územie na základe humanitárnej výnimky. Viac informácii o možnosti pobytu na Slovensku nájdete TU.

4. Domáce zvieratá: štátna veterinárna a potravinová správa SR vo výnimočnej situácii povolila nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat na územie SR bez akejkoľvek dokumentácie. Tu nájdete bližšie informácie a formulár, ktorý je potrebné vyplniť pri prechode hranice. Kontakt pre prípad potreby: pets.ua@svps.sk