UkraineSlovakia.sk

Vzdelávanie. Štúdium na základnej, strednej a vysokej škole na Slovensku.

Obsah článku

Bezplatné vzdelávanie

Ak máte na Slovensku dočasné útočisko alebo azyl, alebo ste o jednu z týchto foriem legálneho pobytu požiadali, vaše deti majú nárok na bezplatné vzdelávanie.

Týka sa to materských, základných a stredných škôl.

Povinná školská dochádzka na Slovensku je do 16 rokov veku dieťaťa, avšak týka sa len detí s trvalým pobytom na Slovensku. Nevzťahuje sa na osoby s dočasným útočiskom. Preto, ak nemáte na Slovensku trvalý pobyt, môžete sa slobodne rozhodnúť, či dieťa umiestniť do slovenskej školy alebo nie.

Vzdelávací systém na Slovensku

Väčšina škôl je verejných a sú poskytované bezplatne, pretože štát finančne prispieva na ich prevádzku. Niektoré školy sú prevádzkované cirkvami alebo súkromnými spoločnosťami, na týchto školách môže byť zavedená platba školného.

Deti a študenti chodia do školy od pondelka do piatka okrem štátnych sviatkov a školských prázdnin.

Detské jasle

Vek: 0-3 ročné deti

Detské jasle poskytujú dennú starostlivosť o deti vo veľmi skorom veku. Deti sú učené základným hygienickým návykom, socializácii, rozvíjaniu pohybu a reči.

Škôlka

Vek: 4-6 ročné deti

Deti sú bežne prijímané do škôlky až vtedy, keď samostatne zvládajú základné potreby ako napríklad chodenie na toaletu a rozprávanie. Škôlka rozvíja u detí hygienické návyky, spoločenské správanie, vyjadrovacie schopnosti, šport a intelekt.

Základná škola

Vek: 6-15 ročné deti

Deti nastupujú do základnej školy v 6. alebo 7. roku života, v závislosti od stupňa ich pripravenosti. Základná škola má 9 ročníkov a tie sú rozdelené na 1. stupeň (ročníky 1 až 4) a 2. stupeň (ročníky 5 až 9). Základná škola poskytuje všeobecné vzdelanie v predmetoch ako napríklad slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, fyzika, biológia, geografia, dejepis, umelecké zručnosti a šport.

Stredná škola

Vek: 15-19 roční študenti

Deti musia najprv ukončiť štúdium na základnej škole a úspešne absolvovať prijímacie skúšky na strednú školu. Stredné školy sa rozdeľujú podľa zamerania štúdia.

 • Gymnázium – poskytuje všeobecné vzdelanie, ktoré je vnímané ako príprava na štúdium na vysokej škole. Štúdium na gymnáziu je ukončené maturitou po ktorej možno pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole.
 • Stredná odborná škola – poskytuje vzdelanie zamerané na konkrétnu zručnosť a je prípravou na konkrétne povolanie. Štúdium na odbornej škole je ukončené výučným listom, ten ale neumožňuje pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Niektoré stredné odborné školy ponúkajú štúdium ukončené maturitou po ktorej možno pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole.
 • Stredná športová škola – pripravuje mladých ľudí so športovým nadaním na profesionálnu kariéru v príslušnom športovom odbore alebo na ďalšie štúdium na vysokej škole. Štúdium je ukončené maturitou.
 • Škola umeleckého priemyslu – poskytuje študentom umelecké vzdelávanie najčastejšie zamerané na výtvarníctvo a dizajn. Môže poskytovať aj študijné odbory zamerané aj umelecko-pedagogickú činnosť. Štúdium je ukončené maturitou po ktorej možno pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole.
 • Konzervatórium – pripravuje študentov na profesionálne umelecké uplatnenie. Možno tu študovať pedagogiku, herectvo, tanec a hudbu. Štúdium môže byť ukončené absolventskou skúškou a/alebo maturitou.

Vysoká škola

Vek: 19 a viac roční študenti

Študenti musia najprv ukončiť štúdium na strednej škole s maturitným vysvedčením. Niektoré vysoké školy podmieňujú prijatie na štúdium absolvovaním prijímacej skúšky, iné vysoké školy prijímajú študentov na základe dosiahnutých študijných výsledkov na strednej škole.

Štúdium na vysokej škole je rozdelené nasledovne:

 • 1. stupeň – Bakalársky, 3 roky štúdia.
 • 2. stupeň – Magisterský, inžiniersky, doktorský, 2 roky štúdia. Pri niektorých študijných odboroch sú 1. a 2. stupeň spojené do jedného stupňa.
 • 3. stupeň – Doktorandský, 2-4 roky štúdia.

Viac na vzdelávací systém na Slovensku.

Zoznam škôl

 • IEDU.sk – zoznam škôlok, základných škôl, stredných škôl, konzervatórií a internátov na Slovensku.
 • Kampo.sk – zoznam stredných škôl v Prešovskom kraji.
 • Mojastredna.sk – zoznam stredných škôl v Žilinskom kraji.
 • Bratislavskykraj.sk – zoznam stredných škôl v Bratislavskom kraji.

Postup pri zaradení dieťaťa do školy

Odporúčanie ministerstva školstva SR.

 1. Navštívte materskú, základnú, alebo strednú školu, do ktorej by ste chceli umiestniť svoje dieťa.
 2. Riaditeľovi alebo riaditeľke školy predložte doklad o vašom dočasnom útočisku alebo azyle, alebo doklad preukazujúci, že sa začalo konanie o poskytnutie dočasného útočiska alebo konanie o udelení azylu.
 3. Škola následne zistí úroveň vzdelania vášho dieťaťa a úroveň ovládania slovenského jazyka.
 4. Na základe zistenia bude vaše dieťa zaradené do príslušného ročníka.
 5. Riaditeľa alebo riaditeľku školy oboznámte o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa vášho dieťaťa ako napríklad špeciálne stravovacie požiadavky, špeciálne požiadavky vo vzdelávaní, potrebu individálneho prístupu.
 6. Užitočné budú aj informácie o záľubách vášho dieťaťa alebo obavách alebo ak ťažšie zvláda život na Slovensku a súčasnú situáciu.
 7. V prípade potreby vám škola zabezpečí kontakt na odborného zamestnanca v škole alebo v poradenskom zariadení, ktoré vášmu dieťaťu pomôže lepšie zvládnuť ťažkú životnú situáciu.
 8. V škole vášmu dieťaťu poskytnú čas na prispôsobenie sa novému prostrediu a učiteľa na učenie alebo zdokonalenie sa v slovenskom jazyku.

Vstupná zdravotná prehliadka

Pred nástupom do školy alebo škôlky je potrebné, aby vaše dieťa absolvovalo prehliadku u všeobecného lekára alebo lekárky pre deti a dorast – pediatra.

Tlačivo pre lekára vám poskytnú pracovníci v škole alebo škôlke, alebo si ho stiahnite TU (súbor DOCX, 16 kB). Vyplnené tlačivo o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, vrátane údajov o povinnom očkovaní, doručte späť do školy alebo škôlky.

Pediatra alebo pediatričku si môžete vybrať kdekoľvek na Slovensku.

Poradenstvo a pomoc

V prípade otázok kontaktujte regionálnych koordinátorov NIVaM.

Uznávanie zahraničných dokladov o vzdelaní

Pre pokračovanie v štúdiu na škole alebo vykonávanie regulovaného pracovného povolania, bude potrebné, aby vám slovenské úrady uznali vaše predošlé vzdelanie.

Pripravte si všetky požadované doklady, ktoré máte k dispozícii alebo ktoré viete dodatočne získať.

Vo väčšine prípadov je potrebné, aby ste mali k dispozícii potvrdenie o dosiahnutom vzdelaní na Ukrajine. Ak takýto dokument ešte nemáte, kontaktujte ministerstvo školstva Ukrajiny.

Slovenská strana nevyžaduje overenie pravosti dokladu o vzdelaní (apostil / superlegalizáciu) ani potvrdenie o akreditácii vzdelávacej inštitúcii (vysokej škole).

Následne požiadajte o uznanie vzdelania na Slovensku.

 • Pre uznanie absolvovanej časti štúdia na základnej a strednej škole kontaktujte riaditeľa alebo riaditeľku vašej školy na Slovensku.
 • Pre uznanie dokladov o ukončenom štúdiu na základnej a strednej škole kontaktujte Regionálny úrad školskej správy.
 • Pre uznanie absolvovanej časti štúdia na vysokej škole a počte získaných kreditov kontaktujte študijné oddelenie na vašej fakulte na Slovensku.
 • Pre uznanie vysokoškolského diplomu kontaktujte študijné oddelenie na vašej fakulte na Slovensku alebo Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.
 • Pre uznanie vysokoškolského diplomu na účel výkonu regulovaného povolania (napr. zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, pedagogické povolania, doprava), kontaktujte štátnu organizáciu pre dané povolanie. Viac na regulované povolania v Slovenskej republike.

Z dôvodu preverenia vašich skutočných vedomostí bude potrebné, aby ste po uznaní dokladu vzdelania prešli doplňujúcou skúškou na strednej alebo vysokej škole, ktorá poskytuje rovnaký študijný program, aký ste absolvovali.

Návod na podanie žiadosti nájdete na stránke ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Čo ak nemám k dispozícii niektorý z dokladov?

Pravosť niektorých dokladov je možné preveriť cez dostupné databázy, preto pomôže aj to, ak predložíte fotografie alebo kópie dokladov o vzdelaní, ak nimi disponujete.

V prípade, že z objektívnych príčin nedokážete predložiť niektorých z požadovaných dokladov, môžete poskytnúť vlastnoručne podpísané čestné prehlásenie o skutočnostiach, ktoré sa majú osvedčovať.

Ak nemáte k dispozícii žiadne doklady, kontaktujte Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.

Možnosti dištančného vzdelávania pre ukrajinských žiakov

Vaše dieťa sa môže zúčastňovať dištančnej výučby buď v rámci ukrajinského vzdelávacieho systému, alebo súčasne so štúdiom na slovenskej škole.

 • Celoukrajinská škola online – hlavná vzdelávacia platforma obsahujúca videá, zadania a cvičenia vychádzajúce z oficiálneho ukrajinského kurikula (18 hlavných predmetov).
 • Elektronické učebnice – schválené sú ministerstvom školstva Ukrajiny.

Práca v školstve

Ste učiteľ alebo učiteľka? Asistent? Špeciálny pedagóg? Zaregistrujte sa na stránke ministerstva školstva SR aby sa o vás dozvedeli školy. Tie vás budú môcť kontaktovať s prípadnými pracovnými ponukami.

Pokračujte na registračný formulár.

Často kladené otázky

Som z Ukrajiny a mám problém so zápisom dieťaťa na slovenskú školu. Ako mám postupovať?

Najprv sa pokúste vyriešiť svoj problém s riaditeľstvom školy. Ak neuspejete, kontaktujte regionálnych koordinátorov NIVaM.

Obsah článku

Páčil sa Vám tento článok?

Radi vám
poradíme

Ďalšie články

Finančná pomoc pre zraniteľné osoby v roku 2024

Príchod na Slovensko – ako postupovať?

Žiadosť o azyl na Slovensku

Podmienky vstupu na Slovensko. Víza, cestovanie s deťmi, domácimi zvieratami a opatrenia proti COVID-19.

Mapa poskytovateľov služieb