UkraineSlovakia.sk

Nastupujem do zamestnania. Aké sú moje práva a na čo mám nárok?

Obsah článku

Práca na trvalý pracovný pomer prináša povinnosti ale aj výhody. Okrem mzdy získate sociálne zabezpečenie a možné benefity, ktoré majú zohľadniť vašu životnú situáciu a prispieť k celkovej pohode v zamestnaní.

Aj o nich by vás mal zamestnávateľ informovať. Je však dobré, ak svoje práva poznáte vopred.

Všetky pracovné dohody na Slovensku musia byť v súlade so Zákonníkom práce.

Skúšobná doba

Je bežnou praxou, že pre pracovné pozície na trvalý pracovný úväzok zamestnávateľ poskytuje skúšobnú dobu. Tá môže byť maximálne na dobu 3 mesiace (v prípade vedúcich zamestnaneckých pozícií až 6 mesiacov).

Skúšobná doba je čas, počas ktorého skúšate, či vám práca a zamestnávateľ vyhovuje. Rovnako zamestnávateľ má čas zaškoliť vás v pracovných postupoch a zistiť, či budete vhodným zamestnancom.

Počas skúšobnej doby môže váš zamestnávateľ, a rovnako aj vy, kedykoľvek ukončiť pracovný pomer a to bez uvedenia dôvodu.

V skúšobnej dobe nemáte zákonný nárok na čerpanie dovolenky. Je na vašom zamestnávateľovi, či vám v tomto období dovolenku schváli alebo nie.

Skúšobná doba nie je zo zákona povinnou súčasťou pracovných zmlúv. Ak vám ju zamestnávateľ poskytne, bude uvedená vo vašej pracovnej zmluve.

Pracovný čas

Pri práci na trvalý pracovný pomer je pracovný čas 40 hodín týždenne. Pri polovičnom úväzku 20 hodín týždenne. Bližšie špecifikácie (napr. pri práci na dohodu) určuje zamestnávateľ.

Prestávka

Ak pracujete dlhšie ako 6 hodín počas dňa, máte nárok na pracovnú prestávku 30 minút. Táto sa môže ale aj nemusí započítať do vášho odpracovaného času.

Čas jazdy a odpočinku pracovníkov v cestnej doprave

Vodiči autobusov a nákladných vozidiel majú v celej Európskej únii rovnaké pravidlá na čas jazdy a prestávky. Tieto pravidlá majú za cieľ chrániť vaše zdravie a zvýšiť bezpečnosť na cestách.

Po najviac 4,5 hodine jazdy si vodiči musia urobiť minimálne 45-minútovú súvislú prestávku. Alternatívne možno túto prestávku rozdeliť na dve časti – prvú v trvaní najmenej 15 minút a druhú v trvaní najmenej 30 minút. Celkový čas jazdy v jednom dni nesmie prekročiť 9 hodín.

Viac na Zamestnávanie pracovníkov v cestnej doprave.

Práca na zmeny

Pri práci na zmeny musí byť dodržaný tzv. „nepretržitý pracovný odpočinok“, teda čas, ktorý uplynie medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny. Medzi dvoma zmenami vám zamestnávateľ musí poskytnúť prestávku aspoň 12 hodín.

Práva počas sviatkov

Počas sviatkov a dní pracovného pokoja väčšina zamestnancov nemusí ísť do práce. Existujú však situácie, kedy vám zamestnávateľ môže nariadiť prácu v týchto dňoch, vždy však v súlade so Zákonníkom práce.

Ide najmä o profesie v oblastiach zdravotníctva, gastro sektora, služieb (čerpacie stanice, spravodajstvo, zábavné centrá), ochrany (SBS, nepretržité prevádzky..), údržby alebo verejnej dopravy. Za prácu počas sviatkov máte nárok na príplatok od zamestnávateľa.

Dva po sebe nasledujúce dni odpočinku

Najčastejšie tieto dni pripadajú na sobotu a nedeľu. V zamestnaní, ktoré vyžaduje prácu aj počas víkendu, však môžu dva po sebe nasledujúce dni odpočinku pripadnúť aj na iné dni v týždni.

Dovolenka

Základná výmera dovolenky je 20 dní v roku.

Ak máte 33 a viac rokov, alebo sa trvale staráte o dieťa, máte nárok na 25 dní dovolenky v roku.

Na to, aby ste mali nárok na čerpanie dovolenky, musíte odpracovať aspoň 60 dní u toho istého zamestnávateľa. Ak meníte prácu a zamestnáte sa bezprostredne po skončení pracovného pomeru, ide o nepretržitý pracovný pomer a teda sa nárok na dovolenku nemení.

Pracovná neschopnosť

V prípade, ak vám lekár zistí chorobu, ktorá si vyžaduje dočasnú práceneschopnosť, máte nárok na náhradu príjmu, ktorú vám poskytne prvých 10 dní zamestnávateľ.

Od 11. dňa vám vzniká nárok na nemocenské, ktoré je vyplácané sociálnou poisťovňou. Posúdenie tejto práceneschopnosti musí rozhodnúť lekár, ktorý vás uzná za práceneschopnú a vyplní tlačivo – Potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti. Práceneschopnosť si viete nechať uznať najviac tri kalendárne dni spätne.

Počas celého trvania práceneschopnosti ste povinní zdržiavať sa na adrese, ktorú ste uviedli v potvrdení o dočasnej práceneschopnosti – v prípade, že sa na nej nenachádzate, a navštívi vás kontrola, môžete prísť o nemocenské dávky a tiež vám môže byť vystavená pokuta.

Príplatky za prácu

Za každú hodinu odpracovanú v zákonom stanovených časoch vám zamestnávateľ musí okrem bežnej mzdy zaplatiť aj príplatok v stanovenej výške.

Príklad:
Jana má v pracovnej zmluve stanovenú mzdu 5 eur na hodinu. Počas 8-hodinovej nočnej zmeny má okrem svojej bežnej mzdy nárok aj na príplatok vo výške 40% priemernej hodinovej mzdy. Celkový príplatok za nočnú zmenu je (5 eur x 8 hodín x 40%) = 16 eur.

Kompenzácia za sťažený výkon práce

+20% vašej priemernej hodinovej mzdy.

Ide o rizikové práce kde pôsobia chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, nadmerný prach, hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie. Pri výkone týchto prác sa vyžaduje, aby ste používali ochranné pracovné prostriedky.

Práca v noci

+40% vašej priemernej hodinovej mzdy.
+50% vašej priemernej hodinovej mzdy pri rizikovej práci.

Nočná práca je práca vykonávaná v čase od 22:00 do 6:00 hodiny ráno.

Práca v sobotu

+50% vašej priemernej hodinovej mzdy.

Práca v nedeľu

+100% vašej priemernej hodinovej mzdy.

Práca počas štátneho sviatku

+100% (alebo viac) vašej priemernej hodinovej mzdy.

Zoznam štátnych sviatkov nájdete v Kalendári sviatkov na Slovenku.

Práca nadčas

+25% vašej priemernej hodinovej mzdy.
+35% vašej priemernej hodinovej mzdy pri rizikovej práci.

Príplatok vám musí zamestnávateľ uhradiť za tie hodiny, ktoré pracujete naviac oproti dohodnutému pracovnému času.

Príspevok na stravovanie

Ak je vaša pracovná zmena dlhšia ako 4 hodiny, zamestnávateľ vám musí zabezpečiť jedno teplé jedlo. Môže tak urobiť viacerými spôsobmi:

  • zabezpečí stravu vo vlastnom zariadení, alebo
  • zabezpečí stravu v reštaurácii, jedálni, alebo
  • poskytne vám stravovací lístok, alebo
  • vám vyplatí príspevok ku mzde.

Výška príspevku vo forme stravného lístka je od 5,10 eur do 6,40 eur (zamestnávateľ vám hradí minimálne 55% ceny lístka, vy si doplácate zvyšok). V prípade finančného príspevku máte nárok na 2,64 eur až 3,52 eur za každý odpracovaný deň.

Ak pracujete na dohodu, nárok na poskytnutie stravy vám zaniká.

Výpovedná doba

Po tom, ako ste sa rozhodli ukončiť pracovný pomer, začína plynúť výpovedná doba. Môže trvať v rozsahu jeden až tri mesiace v závislosti od odpracovaného obdobia a dôvodu ukončenia pracovného vzťahu.

Odstupné

Pokiaľ váš pracovný pomer trvá viac ako 2 roky a od zamestnávateľa dostanete výpoveď na základe zákonom uvedených dôvodov (napr. organizačné zmeny, zrušenie pracovnej pozície, nárok na odchod do dôchodku), máte nárok na odstupné. Výška odstupného je nasledovná:

  • odstupné vo výške jedného priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej 2 roky,
  • odstupné vo výške dvojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej 5 rokov,
  • odstupné vo výške trojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej 10 rokov,
  • odstupné vo výške štvornásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej 20 rokov.

Externé zdroje

Obsah článku

Páčil sa Vám tento článok?

Radi vám
poradíme

Ďalšie články

Motivačný list je dôležitejší ako sa zdá. Presvedčte zamestnávateľa, prečo si vybrať práve vás.

Finančná pomoc pre zraniteľné osoby v roku 2024

Príchod na Slovensko – ako postupovať?

Žiadosť o azyl na Slovensku

Mapa poskytovateľov služieb