UkraineSlovakia.sk

Zdravotná starostlivosť. Ako funguje a k akým službám majú cudzinci a cudzinky na Slovensku prístup.

Obsah článku

Potrebujete lekársku pomoc?

Ak sa vám náhle zhoršil zdravotný stav a bez okamžitej pomoci by bol váš život ohrozený a sami sa nedokážete dostaviť do ambulancie lekárskej pohotovosti, volajte záchrannú zdravotnú službu. Pokiaľ to však váš zdravotný stav umožňuje, osobne navštívte ordináciu lekárskej pohotovosti.

Záchranná zdravotná služba

V ohrození života volajte jednu z liniek rýchlej zdravotnej pomoci. Služba je určená pre ťažké stavy ako napríklad infarkt, vážne zranenie.

 • 155 – Záchranná zdravotná služba
 • 112 – Jednotné európske číslo tiesňového volania (funguje v každej krajine EÚ a dovoláte sa cezeň na najbližšie stredisko integrovaného záchranného systému)

Ambulancia lekárskej pohotovosti

Zvýšila sa vám telesná teplota, máte alergickú reakciu, náhle sa vám zmenil zdravotný stav, ktorý ale priamo neohrozuje váš život?

Lekársku pohotovosť môžete vyhľadať v čase, keď neordinuje váš všeobecný lekár. Zistiť miesto a otváracie hodiny k vám najbližšej lekárskej a stomatologickej pohotovosti môžete v aplikácii Otvorenalekaren.sk.

Zdravotná starostlivosť a zdravotné poistenie

Zdravotná starostlivosť na Slovensku je spoplatnená služba. Vo všeobecnosti platí, že každý kto nemá zdravotné poistenie si musí za poskytnuté služby platiť. Ak máte zdravotné poistenie, za služby zdravotnej starostlivosti platí vaša poisťovňa v plnej výške alebo čiastočne.

Bez zdravotného poistenia

Ak nemáte zdravotné poistenie, musíte si služby zdravotnej starostlivosti platiť v plnej výške. Existujú niektoré výnimky. Čítajte ďalej.

Povinné verejné zdravotné poistenie

Ide o štátom zriadený systém. Povinné verejné zdravotné poistenie môžete mať iba ak splníte predpísané podmienky (čítajte ďalej). Na základe tohto poistenia budete mať nárok na bezplatné alebo čiastočne spoplatnené zdravotnícke služby.

Komerčné zdravotné poistenie

Komerčné poistenie je vhodná možnosť, ak nemôžete vstúpiť do systému povinného zdravotného poistenia. Na jeho základe budete mať nárok na zdravotnú starostlivosť v rozsahu, ktorý si dohodnete s poisťovňou. Komerčne poistiť by ste sa mali ešte pred príchodom na Slovensko.

Neodkladná zdravotná starostlivosť

Cudzinci a cudzinky majú nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti u lekárov a lekáriek, ktoré sú napojené na verejný systém. Tieto služby vám však nemusia byť poskytnuté zadarmo.

 • Ak nemáte žiadne zdravotné poistenie, musíte za zdravotnícke služby platiť v plnej výške.
 • Ak máte komerčné zdravotné poistenie (napríklad cestovné poistenie), musíte za zdravotnícke služby platiť v plnej výške. Účet za poskytnuté služby môžete dať preplatiť svojej poisťovni.
 • Ak máte bydlisko na Ukrajine a na územie Slovenska ste vstúpili z Ukrajiny, máte nárok na poskytnutie bezplatnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti po dobu 30 dní od vášho vstupu (alebo do času kým nepožiadate o niektorú z foriem medzinárodnej ochrany, napríklad dočasné útočisko). Ak ste na územie Slovenska vstúpili z inej krajiny, za zdravotnú starostlivosť budete platiť v plnej výške.

Neodkladná zdravotná starostlivosť vám bude poskytnutá pri náhlej zmene vášho zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje váš život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť vaše zdravie, spôsobuje vám náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny vášho správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozujete seba alebo svoje okolie, alebo ak je podozrenie, že ste zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy.

Lekári ani pohotovostné ambulancie nesmú odmietnuť pacienta, ktorý potrebuje poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Vopred sa informujte o tom, kde vám takáto starostlivosť môže byť poskytnutá a v ktorých časoch. Kontakty nájdete na stránke e-VUC.sk alebo v Zozname zubných pohotovostí.

Príklady neodkladnej zdravotnej starostlivosti

 • Pohotovosť,
 • Ošetrenie zranení,
 • Vyšetrenie pri podozrení na ochorenie COVID-19,
 • Laboratórne, prístrojové a odborné vyšetrenie na odporúčanie lekára,
 • EKG a ďalšie prístrojové kardiovaskulárne vyšetrenia (čiastočne spoplatnené)
 • Akútne ošetrenie zubov a prípadná extrakcia zubu,
 • Neodkladná preprava do zdravotníckeho zariadenia,
 • Gynekologické vyšetrenie v akútnych prípadoch,
 • Gynekologické vyšetrenie v tehotenstve,
 • Pôrod.

Ľudia s dočasným útočiskom

Ak ste na Slovensku získali dočasné útočisko, potom máte na území Slovenska nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu, rovnako ako občania Slovenskej republiky.

Jedinou výnimkou je kúpeľná liečba. Táto vám môže byť poskytnutá iba ak sa zapojíte do systému povinného verejného zdravotného poistenia, napríklad keď máte zamestnanie.

Podrobnosti nižšie.

Zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu

Na bezplatnú alebo čiastočne spoplatnenú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu majú nárok iba tí ľudia, ktorí sú zapojení do systému povinného verejného zdravotného poistenia (čítajte nižšie).

Ide o takú zdravotnú starostlivosť, na akú majú nárok zdravotne poistení občania Slovenska. Cudzincom musí byť poskytnutá za rovnakých podmienok.

Príklad zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu

 • Komplexné vyšetrenia u všeobecného lekára,
 • Zriadenie zdravotnej dokumentácie a liečebný plán,
 • Preventívne prehliadky u všeobecného lekára a špecialistu,
 • Preventívne stomatologické prehliadky,
 • Stomatologické zákroky (čiastočne spoplatnené),
 • Očkovania,
 • Vstupná prehliadka dieťaťa pred nástupom do školy,
 • Vyšetrenie funkčného vývinu a psychomotorického vývinu dieťaťa,
 • Vyšetrenie pred operáciou,
 • Komplexné vyšetrenia, pravidelné preventívne prehliadky a liečba u gynekológa,
 • Komplexné vyšetrenia, pravidelné preventívne prehliadky a liečba u ďalších špecializovaných lekárov na základe odporúčaní všeobecného lekára,
 • Ošetrenie a liečba chronických ochorení,
 • Bezplatné alebo čiastočne spoplatnené lieky a zdravotnícke pomôcky,
 • Onkologické vyšetrenia a liečba,
 • Kúpeľné pobyty na odporúčanie lekára,
 • Úplné alebo čiastočné preplácanie nákladov na kúpu dietetických potravín, ak ich predpíše lekár,
 • + Všetky položky neodkladnej zdravotnej starostlivosti (viď vyššie).

Povinné verejné zdravotné poistenie

Každý, kto je povinne verejne zdravotne poistený má nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu. Nezáleží na tom, akú mesačnú sumu poistného platíte.

Poistné na povinné verejné zdravotné poistenie sa platí každý mesiac.

Aj keď budete poistení, môže sa stať, že poistné nebudete musieť platiť. Nie vždy je plátcom poistného osoba, ktorá je poistená.

 • Zamestnanci sú poistení, ale poistné neuhrádzajú. Poistné strhne zamestnávateľ z ich hrubej mzdy. Výška poistného závisí od výšky príjmov zamestnanca.
 • Podnikatelia a živnostníci si poistné platia sami. Výška poistného závisí od výšky príjmov podnikateľa.
 • Študenti denného štúdia na základnej, strednej a vysokej škole sú poistení, ale neplatia poistné. Poistné platí za nich štát.
 • Nezamestnaní evidovaní na Úrade práce sú poistení, ale neplatia poistné. Poistné platí za nich štát.
 • Poberatelia dávky v hmotnej núdzi sú poistení, ale neplatia poistné. Poistné platí za nich štát.

Cudzinci a platenie poistného

Ako cudzinec alebo cudzinka na Slovensku môžete byť zaradení do systému verejného zdravotného poistenia len ak spĺňate niektorú z nasledujúcich podmienok.

 • Ak máte vek do 18 rokov vrátane (výnimka udelená iba občanom Ukrajiny).
 • Ak študujete na Slovensku na základe medzinárodnej zmluvy.
 • Ak vám bol na Slovensku udelený azyl.
 • Ak sa na Slovensku legálne zamestnáte a vaša mzda bude aspoň vo výške zákonom stanovenej minimálnej mzdy (pozrite aktuálnu výšku minimálnej mzdy).
 • Ak máte oprávnenie na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti na území Slovenska.
 • Ak má dieťa do 18 roku veku povolenie na pobyt na území SR a má zdravotne poisteného aspoň jedného zákonného zástupcu na území SR, takéto dieťa je možné zdravotne poistiť.

Ak nastane niektorá z vyššie uvedených skutočností, do 8 dní podajte prihlášku do vami vybranej zdravotnej poisťovne (pozrite zoznam zdravotných poisťovní).

Zdravotné poisťovne

Nasledujúce poisťovne ponúkajú povinné verejné zdravotné poistenie. Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti je zo zákona rovnaký bez ohľadu na poisťovňu, ktorú si zvolíte. Poisťovne svojim klientom ponúkajú odlišné benefity, o ktorých sa môžete informovať na ich webových stránkach.

Zmeniť zdravotnú poisťovňu môžete iba na konci kalendárneho roka.

Komerčné poistenie

Ak nie ste alebo nemôžete byť v systéme povinného verejného zdravotného poistenia, môžete si kúpiť komerčné zdravotné poistenie, ktoré vás bude chrániť počas vášho pobytu na Slovensku (napríklad cestovné poistenie, ktoré by ste mali mať v platnosti už pred prekročením hranice).

Občanom Ukrajiny poskytuje špeciálne komerčné zdravotné poistenie poisťovňa UNION. Výška poistného sa pohybuje podľa veku a zdravotného stavu od 0,8 eur do 4 eur za jeden deň. Pred uzavretím poistenia je potrebné vyplniť zdravotný dotazník.

Viac informácii nájdete na UNION.sk.

Všeobecný lekár

Ak máte poistenie v systéme povinného verejného zdravotného poistenia môžete si vybrať všeobecného lekára alebo lekárku v mieste vášho bydliska alebo kdekoľvek inde na Slovensku.

Nárok na komplexné vyšetrenie u všeobecného lekára majú aj ľudia so statusom dočasného útočiska a to aj v prípade, že nemajú povinné verejné zdravotné poistenie.

Zdravotná prehliadka sa začína u všeobecného lekára, u ktorého bude zriadená aj vaša zdravotná dokumentácia s históriou vášho zdravotného stavu. Všeobecný lekár vás v prípade potreby odporučí do starostlivosti odborného lekára.

Lekári a zmluvy s poisťovňami

Aby ste mohli využiť výhody povinného verejného zdravotného poistenia sú potrebné dve veci.

 • Máte povinné verejné zdravotné poistenie v jednej z vyššie uvedených poisťovní.
 • Váš lekár alebo lekárka musí mať uzatvorenú zmluvu s vašou poisťovňou. Logo poisťovne nájdete na dverách ambulancie alebo na webových stránkach lekárov. Veľa lekárov a lekáriek má zmluvy so všetkými poisťovňami.

COVID-19

Ak ste občanom Ukrajiny môžete sa dať bezplatne zaočkovať proti koronavírusu. Adresy a otváracie hodiny očkovacích centier nájdete na stránke Očkovacie centrá.

Rezervovať iné miesto, dátum a čas očkovania môžete na stránke Korona.gov.sk.

Deti a mladí ľudia do 18 rokov

Ukrajinské deti a mladí ľudia do 18 rokov (vrátane), ktorí majú na Slovensku dočasné útočisko, alebo azyl, majú nárok na plnú zdravotnú starostlivosť rovnako ako slovenské deti a mladí ľudia do 18 rokov.

Viac sa dočítate v časti Zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu.

Starostlivosť o zuby

Väčšina stomatologických služieb nie je zadarmo ani pre ľudí, ktorí majú povinné verejné zdravotné poistenie. Stomatologické služby sú čiastočne spoplatnené.

Zdravotné poisťovne odporúčajú raz ročne absolvovať preventívnu zubnú prehliadku.

Kontakty na zubnú pohotovosť nájdete na stránke Zoznam zubných pohotovostí.

Gynekológia a pôrod

Pôrod je považovaný za neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zdravotnícka pomoc vám nemôže byť odmietnutá. Neznamená to však, že táto služba je pre vás bezplatná.

Bezplatné preventívne gynekologické prehliadky v tehotenstve a bezplatný pôrod vám bude poskytnuté ak:

 • Máte dočasné útočisko, azyl, alebo doplnkovú ochranu.
 • Požiadali ste o azyl.
 • Pracujete alebo máte živnosť.

Overte si vyššie v texte, na akú úroveň zdravotnej starostlivosti máte nárok a či vám môže byť poskytnutá bezplatne.

Počas pôrodu vás môže v nemocnici sprevádzať jedna blízka osoba. Právo na sprevádzajúcu osobu vám umožňuje nariadenie zákona o zdravotnej starostlivosti.

Zoznam nemocníc, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť v tehotenstve aj ďalšie informácie o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti pre ženy z Ukrajiny nájdete na webe Ženské kruhy.

Informácie o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, vašich reprodukčných právach, podstúpenie interrupcie a kontakty na kliniky vykonávajúce interrupcie vám poskytne organizácia Možnosť voľby.

Zhrnutie

Prechádzam cez územie Slovenska do inej krajiny

Zdravotnú starostlivosť si musíte platiť v plnej výške. Viac sa dočítate v časti Neodkladná zdravotná starostlivosť.

Som na Slovensku v rámci bezvízového styku

Zdravotnú starostlivosť si musíte platiť v plnej výške. Ak ste vstúpili na územie Slovenska z Ukrajiny, možno sa nárok na bezplatnú alebo čiastočne spoplatnenú neodkladnú zdravotnú starostlivosť týka aj vás. Viac sa dočítate v časti Neodkladná zdravotná starostlivosť.

Mám dočasné útočisko

Rovnako ako občania Slovenska máte nárok na bezplatnú alebo čiastočne spoplatnenú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu (okrem kúpeľnej liečby).

Mám doplnkovú ochranu

Máte nárok na bezplatnú alebo čiastočne spoplatnenú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Je potrebné preukázať sa nárokovým preukazom, ktorý vám môže vydať Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Čakám na udelenie azylu

Máte nárok na bezplatnú alebo čiastočne spoplatnenú neodkladnú zdravotnú starostlivosť a ďalšiu nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť, ktorú stanoví lekár pri vyšetrení.

Mám azyl

Ste v systéme povinného verejného zdravotného poistenia. Poistenie za vás platí štát. Máte nárok na bezplatnú alebo čiastočne spoplatnenú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu.

Často kladené otázky

1. Mám na Slovensku dočasné útočisko. Môžem si pri nástupe do zamestnania slobodne zvoliť zdravotnú poisťovňu pre povinné verejné zdravotné poistenie?

Áno. Zdravotnú poisťovňu si môžete vybrať podľa vášho priania. Ak ste už boli zdravotne poistený v predošlom zamestnaní na Slovensku, zostávate klientom tej istej poisťovne. Zmenu zdravotnej poisťovne môžete realizovať iba jedenkrát ročne. V takomto prípade musíte prihlášku na zmenu podať do 30. septembra.

2. Ako sa mení rozsah bezplatnej zdravotnej starostlivosti ak mám dočasné útočisko a ukončím alebo stratím zamestnanie?

V deň, kedy vám skončí zamestnanecký pomer, sa zmení rozsah bezplatnej alebo čiastočne spoplatnenej zdravotnej starostlivosti na taký, aký ste mali pred nástupom do zamestnania. Čítajte viac v časti Ľudia s dočasným útočiskom.

3. Čo mám robiť, ak ma všetci všeobecní lekári a lekárky v mojom mieste pobytu odmietnu zaradiť do svojej evidencie?

Podľa zákona sú všeobecní lekári a lekárky v mieste vášho pobytu povinní prijať vás do svojej evidencie, ak ste v systéme povinného verejného zdravotného poistenia, alebo máte na Slovensku dočasné útočisko. Niekedy je potrebné aby ste sa dožadovali svojich práv a trvali na prijatí. V prípade, že máte zdravotnú poisťovňu, môžete požiadať o pomoc poisťovňu.

4. Musím platiť na pohotovosti, aj keď mám povinné verejné zdravotné poistenie?

Áno. Na pohotovosti sa vyberá poplatok v sume od 2 do 10 eur.

5. Čakacie termíny na zdravotné vyšetrenia bývajú aj niekoľko týždňov. Môžem dostať skorší termín, ak zruším aktuálny termín a prihlásim sa znova?

Nie, skorší termín nedostanete. Výsledkom zrušenia termínu zdravotného vyšetrenia môže byť pridelenie ešte neskoršieho termínu.

6. Je pobyt v nemocnici z dôvodu choroby alebo úrazu bezplatný?

Ak máte na Slovensku dočasné útočisko, máte pobyt v nemocnici bezplatný. Vzťahujú sa na vás rovnaké podmienky ako na ľudí, ktorí platia povinné verejné zdravotné poistenie. Za nadštandardné služby (napríklad samostatná izba, pobyt sprevádzajúcej osoby), ktoré nie sú uvedené v zákone, môže nemocnica od vás pýtať úhradu.

7. Chcem aby pri mojom pôrode bol prítomný aj môj partner. Je to možné?

Áno, podľa zákona o zdravotnej starostlivosti máte právo na prítomnosť jednej sprevádzajúcej osoby počas pôrodu. Táto osoba môže byť ktokoľvek koho si vy určíte.

Externé odkazy

Obsah článku

Páčil sa Vám tento článok?

Radi vám
poradíme

Ďalšie články

Motivačný list je dôležitejší ako sa zdá. Presvedčte zamestnávateľa, prečo si vybrať práve vás.

Finančná pomoc pre zraniteľné osoby v roku 2024

Príchod na Slovensko – ako postupovať?

Žiadosť o azyl na Slovensku

Mapa poskytovateľov služieb