V prípade, ak ste požiadali, alebo už Vám bolo udelené dočasné útočisko, azyl, alebo doplnková ochrana, máte nárok na pomoc v hmotnej núdzi.

Žiadosť na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi je potrebné podať vo veľkokapacitnom registračnom centre, alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádzate. Tu môžete požiadať aj o potrebné poradenstvo.

K žiadosti potrebujete potvrdenie o udelení  tolerovaného pobytu (“dočasné útočisko”) na Slovensku. Hmotná núdza sa posudzuje podľa prijímových pomerov a počtu “spoločne posudzovaných osôb” – jednotlivca, alebo dvojice a detí do veku 25 rokov. 

Príspevok vám bude vyplácaný každý mesiac buď poštovou poukážkou na adresu, ktorú uvediete v žiadosti (v tom prípade sa uistite, že na poštovej schránke je Vaše meno), alebo prevodom na bankový účet, ktorý ste si  zriadili v SR (v takom prípade je potrebné doložiť kópiu zmluvy s bankou). Prvý príspevok sa vypláca nasledujúci mesiac potom, ako ste podali žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi (zvyčajne v druhej polovici nasledujúceho mesiaca). Zmenu spôsobu vyplácania príspevku je potrebné nahlásiť na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. 

V prípade, ak sa zamestnáte, pokiaľ sa zmení počet členov Vašej rodiny v SR, alebo adresa bydliska, ste povinný túto zmenu nahlásiť do 8 dní úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade zamestnania musíte predložiť pracovnú zmluvu, prípadne dohodu a potvrdenie o príjme. Poskytovanie dávky v hmotnej núdzi môže pokračovať aj v prípade nástupu do zamestnania (v závislosti od výšky príjmu). V prípade, ak sa žiadateľ a spoločne posudzované osoby odsťahujú zo SR, nárok na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi im zaniká. 

Podmienky pre udelenie príspevkov a ich výšku (v závislostí od počtu členov domácnosti v SR a ich príjmových pomerov) si môžete overiť TU (SK). 

Deti, ktoré navštevujú materskú, alebo základnú školu a sú z domácností, ktorej štát poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, majú nárok na dotáciu na stravu a na školské potreby (žiadosť podáva zriaďovateľ školy).

↗ Často kladené otázky k zamestnaniu, dávke v hmotnej núdzi a dotáciám pre deti SK, UK, EN

Kontakty a úradné hodiny úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.  

↗ Podrobné informácie aj formulár žiadosti nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (SK/UA/EN). 

↗  V prípade, ak potrebujete špecifickú materiálnu pomoc (oblečenie, materiálne vybavenie pre deti alebo do domácnosti, potraviny), obráťte sa na občianske iniciatívy mafu.sk alebo Kto pomôže Ukrajine.

↗ Prehľadná mapa materiálnej pomoci v slovenských mestách a v Bratislave

Prílohy

  • Často kladené otázky (v jazyku UK, EN)