Zamestnanie

Od mája 2022 môžu osoby s udeleným dočasným útočiskom využiť poradenské služby úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zamerané na podporu pri hľadaní práce a poskytnutie informácií o pracovných možnostiach na slovenskom trhu práce a v jednotlivých regiónoch SR. Poradenský proces pozostáva z troch osobných stretnutí, každé v rozsahu 3 hodiny, spolu v rozsahu 9 hodín pre jednu osobu. Alternatívne môže byť poskytnuté poradenstvo aj dištančne - telefonicky alebo emailom.

Viac informácií

 

Od 30.3.2022 je možné, aby žiadatelia o azyl, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Ukrajiny, a ich rodinní príslušníci vstupovali do pracovnoprávneho vzťahu ihneď po požiadaní o azyl. Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje manžel štátneho občana Ukrajiny a rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny. Pre ostatných žiadateľov je to možné až po 9 mesiacoch.

Pokiaľ získate dočasné útočisko, môžete sa hneď zamestnať a nepotrebujete na to ďalšie povolenia. Zamestnanie môže byť formou pracovného pomeru (t.j. na pracovnú zmluvu) alebo formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

V prípade, ak žiadate o azyl, môžete pracovať až po 9 mesiacoch od podania žiadosti. V prípade schválenia žiadosti máte prístup na pracovný trh ako občania SR.

V prípade, ak chcete získať na Slovensku prechodný pobyt za účelom zamestnania, potrebujete potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie. 

V prípade, že v zamestnanie, o ktoré sa uchádzate, vyžaduje preukázanie bezúhonnosti, výpis z registra trestov môže byť počas trvania mimoriadnej situácie prechodne nahradený čestným vyhlásením o bezúhonnosti. V prípade pedagogických zamestnancov musí byť čestné prehlásenie doplnené o psychologický posudok o psychickej spôsobilosti nie starší ako jeden rok.

V niektorých profesiách sú vyžadované špeciálne doklady (zdravotný preukaz, hygienické minimum, karta vodiča). O potrebe týchto dokladov sa dozviete od zamestnávateľa. V prípade vysokokvalifikovaných, alebo regulovaných povolaní (napríklad v oblasti zdravotníctva) budete potrebovať aj nostrifikovaný doklad o vzdelaní. Nostrifikáciu – uznávanie dokladov o vzdelaní vykonáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

V prípade záujmu o zamestnanie v SR sa oboznámte s Vašimi právami a povinnosťami zamestnanca a tiež Vášho zamestnávateľa. Na pracovnom trhu máte rovnaké práva ako občania EÚ – minimálnu mzdu (646 EUR brutto), nárok na dovolenku, odpočinok, príspevok na stravu, príplatok za prácu v noci a cez víkend, zdravotné a sociálne poistenie. Pri výbere práce buďte opatrný a uistite sa, že podmienky v pracovnej zmluve sú v súlade so Zákonníkom práce, rozumiete im a máte dostatok informácii o zamestnávateľovi. Pracovná zmluva musí byť uzatvorená písomne

Ak máte pocit, že váš zamestnávateľ nedodržiava povinnosti, ktoré mu vyplývajú z vašej pracovnej zmluvy alebo pracovnej legislatívy, môžete podať podnet na Národný inšpektorát práce: www.safework.gov.sk.

↗ Užitočné rady a odporúčania o Vašich právach a povinnostiach SK/UK/EN

↗Viac informácii nájdete na stránke Migračného informačného centra IOM (SK/EN/RU), ktoré zároveň poskytuje bezplatné poradenstvo pri hľadaní zamestnania (kontakty).

↗ Pracovné pozície pre uchádzačov s ukrajinským jazykom môžete vyhľadávať na stránkach workania.eu, profesia.sk,  istp.sk, pretlak.sk, kariera.sk a sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

↗ Návod na hľadanie práce a vytvorenie životopisu na kariera.sk SK/UK/EN

↗ Užitočné informácie a postupy pri hľadaní práce nájdete na sluzbyzamestnanosti.gov.sk a workania.eu

↗ Informácie o voľných pracovných miestach a poradenstvo o možnostiach zamestnania na území SR Vám poskytne aj úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

↗ Sociálnu sieť LinkedIn je dostupná aj ukrajinskej verzii, záznam z webináru pre ľudí z Ukrajiny, ktorí si hľadajú prácu nájdete tu plus ďalšie užitočné profesné materiály nájdete tu.