Legálny pobyt na Slovensku. Veľký prehľad možností ako študovať, pracovať a získať sociálne zabezpečenie.

Z Ukrajiny môžete vstúpiť bez víz.
Skyline of Bratislava
Foto: Nejc Soklič / Unsplash

23. januára 2023

{{Contents}}

Vstup z Ukrajiny na Slovensko

Vzhľadom na pretrvávajúcu vojnu môžete z Ukrajiny prekročiť hranicu na územie Slovenska s vašim cestovným pasom, alebo Ukrajinským občianskym preukazom. Nepotrebujete žiadne iné povolenia ani víza.

Bez víz môžete vstúpiť na Slovensko aj keď nemáte Ukrajinské občianstvo.

Po vstupe sa môžete slobodne pohybovať po Slovensku. Na cestovanie do ďalších krajín Európskej únie však potrebujete mať vybavený legálny pobyt.

Čítajte nižšie, aké sú možnosti legalizovania vášho pobytu.

Bezvízový pobyt na 90 dní

Ak pochádzate z Ukrajiny, alebo jednej z krajín uvedenej v zozname bezvízového vstupu, môžete na Slovensku zostať 90 dní. Počas tejto doby môžete slobodne cestovať aj do krajín, ktoré sú súčasťou Schengenského priestoru.

Bezvízový styk vás neoprávňuje pracovať.

Na dĺžku vášho bezvízového pobytu vám odporúčame kúpiť si cestovné poistenie pre prípad platieb za zdravotnú starostlivosť.

Ak máte záujem zostať na Slovensku, odporúčame vám požiadať o dočasné útočisko kedykoľvek počas trvania vášho bezvízového pobytu, najlepšie však ihneď po prekročení hranice.

Ohlasovacia povinnosť

Do 3 pracovných dní od prekročenia hranice ohláste slovenským úradom adresu vášho pobytu. Možno tak urobiť viacerými spôsobmi.

 • Ohlásiť svoj pobyt môžete poštou. Vyplňte formulár Hlásenie pobytu (PDF 511 kB), vytlačte ho, podpíšte a pošlite na adresu cudzineckej polície, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vášho pobytu. Adresy nájdete na stránke Cudzinecká polícia.
 • Ohlásiť svoj pobyt môžete aj osobne na oddelení cudzineckej polície, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vášho pobytu. Adresy nájdete na stránke Cudzinecká polícia.
 • Ak máte zabezpečené ubytovanie v ubytovacom zariadení (hotel, hostel, penzión, …), ohlasovaciu povinnosť za vás splní ubytovateľ. V tomto prípade nemusíte nič robiť.

Dočasné útočisko

V súčasnosti ide o najjednoduchší spôsob legalizovania pobytu na Slovensku pre ľudí utekajúcich pred vojnou v Ukrajine. Dočasné útočisko môžete získať ihneď po vašom príchode na Slovensko.

Podanie žiadosti je rýchle, zaberie iba niekoľko minút.

Dočasné útočisko vám umožňí legálne pracovať.

Získate tiež nárok na sociálne zabezpečenie.

Viac sa dočítate na stránke Dočasné útočisko.

Prechodný pobyt

Ak sa na Slovensku chcete zdržiavať dlhšie ako 90 dní v priebehu pol roka, môžete požiadať o prechodný pobyt.

Povolenie na prechodný pobyt sa prvýkrát udeľuje na maximálne 2 roky a môže sa opakovane predlžovať. V prípade štúdia vám môže byť prechodný pobyt udelený na predpokladanú dĺžku štúdia maximálne na 5 rokov.

Prechodný pobyt sa udeľuje vždy iba na jeden konkrétny účel:

 • štúdium,
 • zamestnanie,
 • podnikanie,
 • osobitná činnosť (umelecká, športová, lektorská, stáž, dobrovoľníctvo, liečenie),
 • zlúčenie najbližšej rodiny (manžel, manželka, deti, rodičia),
 • výskum a vývoj,
 • plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl.

Pre podanie žiadosti o prechodný pobyt potrebujete mať platný cestovný pas, vopred zabezpečené ubytovanie na Slovensku (hotel, hostel, penzión, súkromná osoba, atď.), doklad potvrdzujúci účel pobytu, výpis z registra trestov a dostatok financií najmenej po dobu jedného roka (minimálne 235 eur na mesiac).

Počas trvania platnosti vášho prechodného pobytu môžete slobodne vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky.

Požiadať o prechodný pobyt môžete na slovenskej ambasáde (pokiaľ sa nachádzate mimo územia Slovenska), alebo na oddelení cudzineckej polície, ktoré je najbližšie k mieste vášho pobytu.

Viac sa dočítate v dokumente Odpovede na často kladené otázky cudzincov na Slovensku.

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je najvyššia forma legálneho pobytu cudzinca, ktorá vám umožní dlhodobo a plnohodnotne žiť na Slovensku. Môžete študovať, pracovať, podnikať, slobodne cestovať do zahraničia, mať prístup k zdravotnej starostlivosti a k sociálnemu zabezpečeniu.

Prvýkrát sa trvalý pobyt udeľuje na 5 rokov, nazýva sa “Prvé povolenie”. Až po tomto období môžete požiadať o predĺženie na dobu neurčitú. (bez časového obmedzenia).

O prvé povolenie na trvalý pobyt môžete požiadať, ak ste:

 • manžel alebo manželka občana SR s trvalým pobytom na území SR alebo závislý príbuzný v priamom rade občana SR s trvalým pobytom na území SR,
 • slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti cudzinca, ktorý je manželom občana SR s trvalým pobytom na území SR,
 • slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov cudzinca s povolením na trvalý pobyt alebo dieťa mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti cudzinca s povolením na trvalý pobyt,
 • nezaopatrené dieťa staršie ako 18 rokov cudzinca s povolením na trvalý pobyt.

Povolenie na trvalý pobyt na dobu neurčitú môžete požiadať až potom, čo ste už získali povolenie na dočasný pobyt, alebo prvé povolenie na trvalý pobyt.

Pre podanie žiadosti o prechodný pobyt potrebujete mať platný cestovný pas, vopred zabezpečené ubytovanie na Slovensku (hotel, hostel, penzión, súkromná osoba, atď.), výpis z registra trestov a dostatok financií najmenej po dobu jedného roka (minimálne 235 eur na mesiac).

Požiadať o tvalý pobyt môžete na slovenskej ambasáde (pokiaľ sa nachádzate mimo územia Slovenska), alebo na oddelení cudzineckej polície, ktoré je najbližšie k mieste vášho pobytu.

Viac sa dočítate v dokumente Odpovede na často kladené otázky cudzincov na Slovensku.

Medzinárodná ochrana / Azyl

O medzinárodnú ochranu môžete na Slovensku požiadať, ak krajina, ktorej ste občanom, vám nevie zabezpečiť ochranu pred nebezpečenstvom. Napríklad ak vám hrozí prenasledovanie alebo ohrozenie života alebo slobody z dôvodu vašej národnosti, rasy, náboženského vyznania, sexuálnej orientácie, politických názorov.

Azyl je forma trvalého pobytu na dobu neurčitú (bez časového obmedzenia).

Požiadať o azyl môžete priamo na hranici u policajtov vykonávajúcich hraničnú kontrolu, alebo kedykoľvek neskôr. Oddelenie cudzineckej polície, ktoré prijíma žiadosti o azyl sídli v meste Humenné.

Žiadosť o azyl musí podať každá dospelá osoba samostatne.

Každý žiadateľ o azyl musí byť osobne prítomný pri registrácii na cudzineckej polícii. Rovnako musia byť prítomné aj maloleté deti.

Počas čakania na udelenie azylu sú deti do 16 rokov povinné chodiť do školy. Základné vzdelanie je bezplatné. Študovať na strednej alebo vysokej škole môžete.

Pracovné povolenie získate po 9 mesiacoch od podania žiadosti o azyl. Existujú tu niektoré výnimky. Pracovať okamžite, teda aj počas čakania na udelenie azylu, môžete ak spĺňate niektorú z nasledujúcich podmienok:

 • Máte Ukrajinské občianstvo.
 • Niektorý z blízkych členov vašej rodiny (manžel, manželka, alebo rodič) má Ukrajinské občianstvo.
 • V súčasnosti už máte nejakú formu legálneho pobytu (napríklad dočasné útočisko).

Buďte trpezliví. Azylový proces je pomerne zdĺhavý a v niektorých prípadoch môže trvať aj 6 mesiacov.

Vďaka azylu získate trvalý pobyt na Slovensku, možnosť legálne pracovať, získať sociálne zabezpečenie a slobodne cestovať po krajinách EU.

Ak vám bude azyl udelený, nevracajte sa naspäť do krajiny, pred ktorou vám Slovenská republika poskytuje ochranu. Ak tak urobíte, medzinárodná ochrana vám zanikne.

Pozrite si lokalitu azylového úradu v meste Humenné.

Viac sa dočítate v dokumente Najčastejšie kladené otázky o azyle (PDF 960 kB).

Pomoc pri legalizovaní pobytu

Pokiaľ hľadáte pomoc s riešením svojej situácie, alebo máte ťažkosti v komunikácii s úradmi, kontaktujte tieto mimovládne organizácie.

Human Rights League (HRL)

International Organization for Migration (IOM)

{{Feedback}}
Share on telegram
Share on facebook
Share on email