Dočasné útočisko. Pracujte a majte plnohodnotný život na Slovensku.

Môžete legálne bývať aj bez náročného azylového procesu.
River bank
Foto: Anatoly Ramonov / Unsplash

16. novembra 2022

{{Contents}}

Výhody získania dočasného útočiska

Ak prichádzate z Ukrajiny, požiadajte slovenské úrady o udelenie štatútu “Dočasného útočiska” a získajte práva, ktoré vám výrazne uľahčia život na Slovensku.

 • pracovať bez pracovného povolenia
 • študovať na strednej a vysokej škole
 • maloleté deti sa zapoja do povinnej školskej dochádzky
 • prístup k zdravotnej starostlivosti
 • prístup k ubytovaniu
 • nárok na dávku v hmotnej núdzi a súvisiace finančné benefity
 • nemusíte platiť daň za psa, daň za ubytovanie, ani poplatok za odvoz komunálneho odpadu
 • môžete sa slobodne pohybovať po Slovensku aj po území Schengenského priestoru.

Kto môže získať dočasné útočisko

Občania Ukrajiny

Ak ste občanom Ukrajiny, môžete požiadať o dočasné útočisko požiadať hneď po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Rovnako môžu požiadať o dočasné útočisko aj vaši rodinní príslušníci, pokiaľ bývali na Ukrajine pred 24. februárom 2022. Rodinnými príslušníkmi sú:

 • váš manžel/manželka,
 • vaše maloleté deti, alebo maloleté deti vášho manžela/manželky,
 • rodičia maloletého dieťaťa, ktoré je občanom Ukrajiny,
 • vaši blízki príbuzní, ktorí s vami žijú v spoločnej domácnosti a sú úplne alebo čiastočne na vás odkázaní.

Občania iných štátov

O dočasné útočisko môžete požiadať aj keď nie ste občan Ukrajiny, ale vzťahuje sa na vás jedna z nasledovných podmienok:

(1) Máte na Ukrajine trvalý pobyt, ktorý vám bol udelený pred 24. februárom 2022 a nemôžete sa za stabilných a bezpečných podmienok vrátiť do krajiny, alebo regiónu vášho pôvodu,

alebo

(2) Máte na Ukrajine azyl alebo medzinárodnú ochranu udelenú pred 24. februárom 2022.

V tomto prípade sa možnosť požiadať o dočasné útočisko vzťahuje aj na vašich rodinných príslušníkov, pokiaľ bývali na Ukrajine pred 24. februárom 2022. Rodinnými príslušníkmi sú:

 • váš manžel/manželka,
 • vaše maloleté deti, alebo maloleté deti vášho manžela/manželky,
 • rodičia maloletého dieťaťa, ktoré je občanom Ukrajiny,
 • vaši blízki príbuzní, ktorí s vami žijú v spoločnej domácnosti a sú úplne alebo čiastočne na vás odkázaní.

Deti do 18 rokov bez rodičov

Ako prekročia štátne hranice maloleté deti do 18 rokov bez rodičov?

Ako postupovať ak sa maloleté dieťa do 18 rokov bez rodičov už nachádza na území Slovenska?

Viac sa dočítate v článku Podmienky vstupu na Slovensko. Cudzinci, maloleté deti do 18 rokov a domáce zvieratá.

Ako podať žiadosť o dočasné útočisko

Podanie žiadosti o dočasné útočisko je jednoduché a bežne nezaberie dlhšie ako 20 minút.

Príďte osobne do ktoréhokoľvek Centra pomoci, alebo oddelenia cudzineckej polície. Pri podávaní žiadosti budú pracovníci snímať vaše biometrické údaje (odtlačky prstov). Preto musia byť osobne prítomné aj maloleté deti.

Podať žiadosť môžete aj online na vládnej stránke Registrácia dočasného útočiska. Potvrdenie si však musíte vyzdvihnúť osobne a to platí aj v prípade maloletých detí.

Získaním štatútu “Dočasného útočiska” automaticky získate “Tolerovaný pobyt” a s ním všetky výhody, ktoré vám umožnia plnohodnotne sa zapojiť do slovenskej spoločnosti.

Platnosť potvrdenia

Dočasné útočisko sa poskytuje do 4. marca 2023, automaticky sa predlžuje o 6 mesiacov, najdlhšie však o jeden rok, pokiaľ Rada Európskej únie nerozhodne inak.

Cestovanie bez obmedzení

S potvrdením o dočasnom útočisku môžete slobodne cestovať aj po území Schengenského priestoru a to najviac 90 dní v rámci 180 dní.

Môžete taktiež vycestovať späť v Ukrajinu a vrátiť sa späť do Slovenska.

Dočasné útočisko vám opustením územia Slovenska nezanikne.

Adresa ubytovania a jej hlásenie

Aj keď ešte nemáte zabezpečené ubytovanie môžete požiadať o dočasné útočisko.

Ubytovanie už mám

Ak už máte zabezpečené ubytovanie na Slovensku, k žiadosti o dočasné útočisko priložte jeden z nasledovných dokladov:

 • čestné vyhlásenie všetkých vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania,
 • alebo zmluvu o nájme uzavretú s vlastníkom/vlastníkmi nehnuteľnosti,
 • alebo potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania.

Podpisy na uvedených dokladoch nemusia byť osvedčené.

Pripomíname, že aj cudzinec s dočasným útočiskom má povinnosť nahlásiť svoju adresu na miestne príslušné oddelenie cudzineckej polície do 3 pracovných dní cez tento formulár, osobne, alebo poštou.

Sťahovanie na inú adresu

Ak sa sťahujete na iné miesto na Slovensku, zmenu adresy nahláste na obecnom, alebo mestskom úrade, v mieste vášho nového ubytovania.

Sťahovanie do iného štátu EU

Ak sa chcete presťahovať do iného štátu EU a tam požiadať o dočasné útočisko, môžete tak urobiť.

Nezabudnite však na to, že dočasné útočisko získate iba v jednej krajine EU.

Preto, ak vám bude vydané dočasné útočisko v inej členskej krajine EU, automaticky zanikne platnosť vášho dočasného útočiska vydaného na Slovensku a s ním stratíte aj vyššie spomínané výhody.

Žiadosť o dočasné útočisko nie je povinná

Ak nemáte povolenie na pobyt na Slovensku ale ste tu už dlhšie. poradíme vám, ako ďalej. Ozvite sa nám.

Som občanom Ukrajiny

Na základe bezvízového režimu máte právo zdržiavať sa v rámci Slovenska a schengenskej zóny 90 dní. Bez dočasného útočiska, alebo udeleného azylu však nemôžete pracovať a nemáte zdravotné poistenie.

Ak už máte na Slovensku trvalý, alebo prechodný pobyt, požiadali ste o azyl, azyl ste už získali, alebo máte inú doplnkovú ochranu, potom o dočasné útočisko nemusíte žiadať.

{{Feedback}}
Share on telegram
Share on facebook
Share on email