Po príchode na Slovensko

Po vstupe na Slovensko sa tu môžu občania Ukrajiny a ďalších štátov, u ktorých tiež platí bezvízový styk  zdržiavať po dobu 90 dní. Každý je povinný sledovať trvanie tejto doby. Počas pobytu na Slovensku v rámci bezvízového styku nemáte právo pracovať a nemáte zdravotné poistenie.

Ak chcete ostať na Slovensku dlhšiu dobu, potrebujete požiadať o určitý typ pobytu. V súvislosti s vojnovým konfliktom SR ponúka ľuďom utekajúcim z Ukrajiny možnosť požiadať o dočasné útočisko, ktoré momentálne predstavuje najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou a nevyžaduje zdĺhavé úradné procedúry. Dočasné útočisko vám umožňuje  rýchly a neobmedzený prístup na slovenský trh práce, k zdravotnej starostlivosti a deťom prístup k vzdelaniu. Túto osobitnú formu ochrany možno získať v zásade okamžite.

Alternatívne môžete požiadať o azyl,  čo je však administratívne zdĺhavejšie a môže trvať aj 6 mesiacov.

OHLASOVACIA POVINNOSŤ

Každý cudzinec, ktorý prichádza na Slovenskom a nie je občanom Európskej únie, alebo rodinným príslušníkom občana Európskej únie má povinnosť ohlásiť adresu svojho pobytu na území SR do 3 pracovných dní od vstupu na územie SR na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ (podľa adresy pobytu) osobne alebo poštou

  • Ak ste občanom EÚ alebo rodinným príslušníkom občana EÚ, táto lehota je 10 pracovných dní. 
  • Ak máte zabezpečené ubytovanie v ubytovacom zariadení (hotel, hostel), túto povinnosť za vás splní ubytovateľ. 

↗  Formulár na hlásenie pobytu nájdete na stiahnutie v rôznych jazykových verziách tu.

Ohlásenie Vám odporúčame zaslať poštou, nakoľko Cudzinecká polícia momentálne vybavuje prioritne žiadosti o dočasné útočisko.

V prípade, ak máte udelený trvalý, prechodný, tolerovaný alebo iný pobyt, ktorý má uplynúť počas platnosti mimoriadnej situácie, môžete na Slovensku zotrvať až do uplynutia 2 mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie – na tieto účely Vám policajný útvar na žiadosť vydá doklad o pobyte s platnosťou určenou konkrétnym dátumom,.

V prípade, že by ste sa rozhodli pre návrat do domovského štátu, môžete oň zažiadať v rámci asistovaného dobrovoľného návratu. Na tieto účely môžete požiadať policajný útvar aj o vydanie cudzineckého pasu.

Typy pobytov

UPOZORNENIE: Všetky uvedené informácie sa vzhľadom na výnimočnosť situácie môžu meniť, preto prosím pre aktuálne informácie sledujte našu webovú stránku.