Dočasné útočisko

Od 1.3. 2022 poskytuje Slovensko ľuďom, ktorí opustili Ukrajinu v dôsledku vojny, osobitnú formu  ochrany – štatút “dočasného útočiska”. Udelením dočasného útočiska získate tolerovaný pobyt na Slovensku, možnosť pracovať, študovať a prístup k zdravotnej starostlivosti. 

O dočasné útočisko môžu požiadať: 

Občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, pokiaľ rodina bývala na Ukrajine pred 24. februárom 2022:

 • manželka/manžel občana Ukrajiny,
 • maloleté deti občana Ukrajiny alebo maloleté deti jeho/jej manžela/manželky,
 • rodičia maloletého dieťaťa, ktoré je občanom Ukrajiny,
 • závislí členovia ich domácností.

Od 17.3. 2022 môžu o dočasné útočisko požiadať aj cudzinci, ktorí nie sú občanmi Ukrajiny, ale vzťahuje sa na nich jedna z nasledovných podmienok:

 • majú na Ukrajine udelený trvalý pobyt udelený pred 24. februárom 2022 a nemôžu sa za stabilných a bezpečných podmienok vrátiť do krajiny, alebo regiónu pôvodu, 
 • majú na Ukrajine azyl alebo medzinárodnú ochranu udelenú pred 24.2.2022. V tom prípade sa možnosť požiadať o dočasné útočisko vzťahuje aj na ich rodinných príslušníkov, pokiaľ bývali na Ukrajine pred 24.2.2022 – manžel/ka, maloleté deti, a závislí členovia domácnosti.

 

Žiadosť o dočasné útočisko môžete podať:

 • Vo veľkokapacitných centrách v Bratislave (otvorené po – piatok od 7:00 do 19:00), Nitre (otvorené po – piatok od 7:00 do 19:00) a Michalovciach, (otvorené nonstop).

 

Žiadatelia o dočasné útočisko sú z hraničných priechodov prepravení do centra v Michalovciach, kde vybavia všetky dokumenty.

 

Po vyplnení elektronického formulára „Registrácia dočasného útočiska“ je potrebné ísť na oddelenie cudzineckej polície alebo do veľkokapacitného centra. Potvrdenie o dočasnom útočisku bude cudzincovi vydané na počkanie. 

↗ Podrobné informácie aj s preklikom na registračný formulár: SK / UK / EN

Žiadosť musíte podať osobne z dôvodu snímania biometrických údajov. Pri podávaní žiadosti musia byť preto osobne prítomné aj maloleté deti.

 • V prípade, ak máte pri sebe cestovný, identifikačný alebo iný doklad, dočasné útočisko bude poskytnuté na počkanie podľa kapacity daného pracoviska cudzineckej polície
 • V prípade ak nemáte doklady a máte zabezpečené ubytovanie, vyhlásenie môžete podať na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície. O žiadosti o dočasné útočisko bude rozhodnuté do 30 dní. Zdravotná starostlivosť vám je k dispozícií už po podaní žiadosti.
 • V prípade, ak nemáte žiadne doklady, a nemáte zabezpečené ubytovanie, je potrebné o dočasné útočisko požiadať na oddelení azylu v Humennom. O žiadosti bude rozhodnuté do 30 dní

 

Dočasné útočisko sa poskytuje do 4. marca 2023, automaticky sa predlžuje o 6 mesiacov, najdlhšie však o jeden rok, pokiaľ Rada Európskej únie nerozhodne inak.

Po udelení dočasného útočiska Vám bude vydaný DOKLAD O TOLEROVANOM POBYTE (vzor). Doklad si uchovajte pre potreby ubytovateľa, zamestnávateľa, či školy. 

VAŠE PRÁVA S DOČASNÝM ÚTOČISKOM:

 • získate tolerovaný pobyt s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO” (doteraz vydané preukazy s pôvodným  označením „ODÍDENEC“  sa nebudú meniť a ostávajú naďalej platné),
 • získate možnosť pracovať bez pracovného povolenia,
 • získate možnosť sa zapojiť do vzdelávacieho procesu (na maloleté deti sa vzťahuje povinná školská dochádzka),
 • získate prístup k zdravotnej starostlivosti (na základe preukazu žiadateľa o dočasné útočisko alebo dokladu o tolerovanom pobyte udelenom z dôvodu poskytnutia dočasného útočiska),
 • získate prístup k ubytovaniu,
 • získate možnosť získať dávku v hmotnej núdzi a súvisiace príspevky, 
 • nie ste daňovníkom dane za psa a dane za ubytovanie, rovnako ako ani poplatníkom poplatku za komunálne odpady.

↗  Informačný leták Ministerstva vnútra SR (SK/EN, UK)

↗ Žiadosť o poskytnutie dočasného útočiska (SK/UA/EN) – potrebné vyplniť v latinke

↗ Často kladené otázky o dočasnom útočisku a porovnanie s azylom (SK/UK/RU/EN)

DOČASNÉ ÚTOČISKO A CESTOVANIE

Ak máte udelené dočasné útočisko na Slovensku, máte právo, nie povinnosť sa zdržiavať v SR. V prípade ak máte ukrajinské občianstvo, máte právo cestovať v rámci EÚ 90 dní v jednom polroku na základe bezvízového styku a to platí aj počas udeleného dočasného útočiska. Lehotu 90 dní v rámci jedného polroka je potrebné si sledovať. Vycestovaním z územia SR dočasné útočisko nezaniká, osobám s udeleným dočasným útočiskom je umožnené vycestovať na Ukrajinu a späť. Ak získate dočasné útočisko v jednej členskej krajine EÚ, nemôžete žiadať o dočasné útočisko v inej členskej krajine EÚ, ale iný členský štát EÚ vám môže udeliť inú formu ochrany alebo pobyt ako dočasné útočisko, ak sa tak rozhodne. Možné je aj zlúčenie rodiny, ak máte rodinných príslušníkov v rôznych krajinách.

DOČASNÉ ÚTOČISKO A MALOLETÉ OSOBY

V prípade, ak sa na území Slovenskej republiky nachádza maloleté dieťa bez svojho zákonného zástupcu, ale spolu s inými členmi jeho/jej rodiny alebo spolu s inými známymi alebo blízkymi osobami dieťaťa, tieto osoby sú povinné kontaktovať príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny za účelom riešenia otázky opatrovníctva vo vzťahu k tomuto maloletému dieťaťu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne osobám poradenstvo, napr. im pomôže spísať návrh na súd na ustanovenie za opatrovníka, ktoré je dôležité pre zabezpečenia zdravotnej starostlivosti či vzdelávania dieťaťa. O dočasné útočisko teda budú tieto maloleté deti žiadať až prostredníctvom im súdom ustanoveného opatrovníka.

ADRESA UBYTOVANIA A JEJ HLÁSENIE:

O dočasné útočisko môžete požiadať a bude vám udelené aj keď zatiaľ nemáte zabezpečenú adresu na Slovensku

Ak máte pri podávaní žiadosti o dočasné útočisko už zabezpečené ubytovanie na Slovensku, je potrebné k žiadosti o dočasné útočisko doložiť jeden z nasledovných dokladov: 

 • čestné vyhlásenie všetkých vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania,
 • alebo zmluvu o nájme uzavretú s vlastníkom/vlastníkmi nehnuteľnosti,
 • alebo potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania.

Podpisy na uvedených dokladoch nemusia byť osvedčené. 

Pripomíname, že aj cudzinec s dočasným útočiskom má povinnosť nahlásiť svoju adresu na miestne príslušné oddelenie cudzineckej polície do 3 pracovných dní cez tento formulár osobne alebo poštou. 

V  prípade, že si po udelení dočasného útočiska nájdete nové bývanie, zmenu adresy je potrebné nahlásiť obci alebo mestskej časti, kde máte zabezpečené nové ubytovanie.

ŽIADOSŤ O DOČASNÉ ÚTOČISKO NIE JE POVINNÁ. 

 • Ukrajinskí štátni občania majú právo na základe bezvízového režimu zdržiavať sa v rámci Slovenska a schengenskej zóny 90 dní, no v tomto prípade nemôžete pracovať a nemáte zdravotné poistenie. 
 • Poskytovanie dočasného útočiska sa nevzťahuje na občanov Ukrajiny, ktorí majú na Slovensku trvalý či prechodný pobyt, sú žiadateľmi o azyl alebo už azyl alebo doplnkovú ochranu získali.
 • Ak ste na Slovensku dlhšie, nemáte povolenie na pobyt a neviete, či máte žiadať o dočasné útočisko, ozvite sa nám. 
 • často kladené otázky o dočasnom útočisku