UkraineSlovakia.sk

Dočasné útočisko. Získajte povolenie na prácu, zdravotnú starostlivosť a ďalšiu pomoc.

Obsah článku

Čo ponúka dočasné útočisko

Ak prichádzate z Ukrajiny a máte záujem zostať na Slovensku, môžete požiadať slovenské úrady o udelenie štatútu „Dočasného útočiska“ a získate tak prístup:

 • na slovenský trh práce,
 • k vzdelávaniu,
 • k neodkladnej a potrebnej zdravotnej starostlivosti,
 • k pomoci hľadania krátkodobého a dlhodobého ubytovania,
 • získať materiálnu alebo finančnú pomoc.

Kto môže požiadať o dočasné útočisko?

O dočasné útočisko na Slovensku môžete požiadať, ak spĺňate aspoň jednu z nasledovných podmienok:

 1. Máte ukrajinské občianstvo.
 2. Ukrajina vám poskytla medzinárodnú alebo rovnocennú vnútroštátnu ochranu pred 24. februárom 2022.
 3. Nemáte ukrajinské občianstvo, ale bol vám udelený trvalý pobyt na území Ukrajiny pred 24. februárom 2022 a nemôžete sa vrátiť za bezpečných a stabilných podmienok do svojej domovskej krajiny.
 4. Ste rodinný príslušník ukrajinského občana alebo osoby, ktorej bola udelená medzinárodná ochrana alebo rovnocenná vnútroštátna ochrana na Ukrajine pred 24. februárom 2022 (ak rodinný príslušník býval na Ukrajine pred 24. februárom 2022). O dočasné útočisko môže požiadať:
– váš manžel alebo manželka.
– vaše maloleté deti alebo maloleté deti vášho manžela/manželky,
– rodičia dieťaťa do veku 18 rokov, ktoré je občanom Ukrajiny,
– vaši blízki príbuzní, ktorí s vami žijú v spoločnej domácnosti a sú úplne alebo čiastočne na vás odkázaní.

Podanie žiadosti o dočasné útočisko

Podanie žiadosti o dočasné útočisko je jednoduché.

Navštívte osobne Centrum pomoci v Bratislave alebo oddelenie cudzineckej polície, ktoré prijíma žiadosti o dočasné útočisko. Pri podávaní žiadosti budú pracovníci snímať vaše biometrické údaje (odtlačky prstov). Preto musia byť osobne prítomné aj maloleté deti.

Podať žiadosť môžete aj online na stránke Registrácia dočasného útočiska. Potvrdenie si však musíte vyzdvihnúť osobne a to platí aj v prípade maloletých detí.

Získaním štatútu „Dočasného útočiska“ automaticky získate „Tolerovaný pobyt“ a s ním všetky výhody, ktoré vám uľahčia život na Slovensku.

Žiadosť o dočasné útočisko nie je povinná

Ak už máte na Slovensku trvalý, alebo prechodný pobyt, požiadali ste o azyl, azyl ste už získali, alebo máte inú formu medzinárodnej ochrany, o dočasné útočisko nemusíte žiadať.

Platné iba v jednej krajine EÚ

Dočasné útočisko môžete mať udelené iba v jednej krajine Európskej únie.

Požiadať o dočasné útočisko v Slovenskej republike môžete aj vtedy, ak vám už toto bolo udelené v inej členskej krajine EÚ.

Získaním dočasného útočiska na Slovensku vám dočasné útočisko z predošlej krajiny zanikne. Ak je to možné, následne ešte požiadajte o zánik dočasného útočiska v predošlej krajine.

Rovnako platí, že ak dočasné útočisko získate v inej členskej krajine EÚ, dočasné útočisko získané na Slovensku vám zanikne. Vopred si však overte, či vám úrady v budúcej krajine vášho pobytu umožnia podať žiadosť. Nie všetky krajiny to umožnia, ak už máte dočasné útočisko priznané niekde inde.

Potvrdenie o dočasnom útočisku

 • Potvrdenie o dočasnom útočisku si starostlivo uchovajte.
 • Neupravujte ani nelaminujte potvrdenie do plastovej fólie.
 • Uchovajte a majte pri sebe všetky potvrdenia o dočasnom útočisku. Aj keď je na potvrdení uvedený starý dátum platnosti, potvrdenie je stále platné.

Doba platnosti

Platnosť dočasného útočiska je do 4. marca 2025.

V prípade pokračovania vojenského konfliktu sa môže jeho platnosť predĺžiť.

Pokiaľ ste štatút dočasného útočiska už získali, jeho platnosť bola automaticky predĺžená do 4. marca 2025. Nie sú potrebné žiadne ďalšie úkony z vašej strany.

Ak chcete získať písomné potvrdenie o dočasnom útočisku s novým dátumom, môžete tak požiadať online na stránke Predĺženie platnosti dočasného útočiska.

Adresa ubytovania a jej hlásenie

Aj keď ešte nemáte zabezpečené ubytovanie, môžete požiadať o dočasné útočisko.

Ubytovanie už mám

Ak už máte zabezpečené ubytovanie na Slovensku, k žiadosti o dočasné útočisko priložte jeden z nasledovných dokladov:

 • čestné vyhlásenie všetkých vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania,
 • alebo zmluvu o nájme uzavretú s vlastníkom/vlastníkmi nehnuteľnosti,
 • alebo potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania.

Podpisy na uvedených dokladoch nemusia byť notársky overené.

Pripomíname, že aj ľudia s dočasným útočiskom majú povinnosť nahlásiť svoju adresu na cudzineckej polícii do 3 pracovných dní cez formulár Hlásenie pobytu, osobne, alebo poštou.

Pokiaľ sa ubytujete v hoteli, hosteli, penzióne, alebo ubytovni, nahlásenie vášho pobytu musí urobiť poskytovateľ ubytovania. Na recepcii vám poskytnú bližšie informácie.

Sťahovanie na inú adresu

Ak sa sťahujete na iné miesto na Slovensku, zmenu adresy nahláste na obecnom, alebo mestskom úrade, v mieste vášho nového ubytovania.

Sťahovanie do iného štátu EÚ

Ak sa chcete presťahovať do iného štátu EÚ a tam požiadať o dočasné útočisko, môžete tak urobiť.

Nezabudnite však na to, že dočasné útočisko získate iba v jednej krajine EÚ.

Preto, ak vám bude vydané dočasné útočisko v inej členskej krajine EÚ, automaticky zanikne platnosť vášho dočasného útočiska vydaného na Slovensku a s ním zanikne aj nárok na vyššie spomínané výhody.

Cestovanie do zahraničia

Dočasné útočisko vám aj po vycestovaní zo Slovenska zostane v platnosti.

Európska únia

Dočasné útočisko vás oprávňuje žiť na území Slovenska, nie je však povolením na cestovanie do iných krajín EÚ. Ak chcete cestovať do iných krajín EÚ, vopred sa informujte za akých podmienok tak môžete urobiť.

Krajiny mimo EÚ vrátane Ukrajiny

Pri cestovaní do krajín mimo Európskej únie, vrátane Ukrajiny, ostáva váš štatút dočasného útočiska na Slovensku aj naďalej platný. Pred vycestovaním sa vopred informujte za akých podmienok môžete do danej krajiny cestovať.

Zánik dočasného útočiska

Dočasné útočisko vám zanikne v nasledujúcich prípadoch:

 • Skončí sa doba platnosti vášho dočasného útočiska.
 • Požiadate o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na Slovensku.
 • Získate prechodný alebo trvalý pobyt na Slovensku.
 • Získate dočasné útočisko, azyl alebo doplnkovú ochranu v inom štáte.
 • Získate pobyt bez časového obmedzenia v inom štáte.

Dobrovoľné vzdanie sa dočasného útočiska

Dočasného útočiska sa môžete vzdať aj písomne. Odporúčame tak urobiť až po opustení územia Slovenska.

Stiahnite si vzor žiadosti, upravte svoje osobné údaje vyznačené žltou farbou, vytlačte, podpíšte a pošlite na adresu Migračného úradu uvedenú vo vrchnej časti žiadosti. Žiadosť stiahnite TU.

Bezplatná právna pomoc

Ak nemáte povolenie na pobyt na Slovensku, ale napriek tomu tu už žijete, poradíme vám ako ďalej. Kontaktujte organizáciu Liga za ľudské práva.

Externé odkazy

Obsah článku

Páčil sa Vám tento článok?

Radi vám
poradíme

Ďalšie články

Centrum pomoci. Miesto, kde vám pomôžu zorientovať sa v živote na Slovensku.

Ubytovanie na Slovensku. Príspevok za ubytovanie ľudí s dočasným útočiskom.

Motivačný list je dôležitejší ako sa zdá. Presvedčte zamestnávateľa, prečo si vybrať práve vás.

Finančná pomoc pre zraniteľné osoby v roku 2024

Mapa poskytovateľov služieb