Azyl a doplnková ochrana

Slovensko udeľuje dva druhy ochrany pre osoby v ohrození:

Požiadať o azyl môžete priamo na hraniciach u policajtov vykonávajúcich hraničnú kontrolu. O azyl je však možné požiadať kedykoľvek po vstupe na územie Slovenska. Na policajnej stanici (Oddelenie azylu Humenné) vyhlásite, že žiadate o azyl a ako dôvod uvediete vojnu na Ukrajine.

V prípade rodiny musí žiadosť o azyl podať každý dospelý člen samostatne. Slobodné deti do 18 rokov sa posudzujú spolu s jedným z rodičov.

Počas azylového konania nemôžete pracovať, okrem prípadov, že by ste mali na Slovensku už predtým udelený pobyt. Pracovné právo získavate až po deviatich mesiacoch od podania žiadosti, ak ste stále žiadateľom. Ako žiadateľ o azyl môžete študovať. Do 16 rokov ste povinný chodiť do školy.

V prípade udelenia azylu získavate trvalý pobyt na Slovensku, možnosť študovať, pracovať  a cestovať v EÚ.

Od 30.3.2022 je možné, aby žiadatelia o azyl, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Ukrajiny, a ich rodinní príslušníci vstupovali do pracovnoprávneho vzťahu ihneď po požiadaní o azyl. Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje manžel štátneho občana Ukrajiny a rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny. Pre ostatných žiadateľov je to možné až po 9 mesiacoch.

Viac informácií o azylovom konaní na Slovensku nájdete tu: