Informácie pre osoby, ktoré nemajú ukrajinské štátne občianstvo

Od 17.3.2022 môžu o dočasné útočisko žiadať aj osoby, ktoré nie sú občanmi Ukrajiny, ale z Ukrajiny utekajú pred vojnou ak spadajú do týchto kategórií:

 • sú cudzincom, ktorý nie je štátnym občanom Ukrajiny, ktorý má na území Ukrajiny medzinárodnú ochranu alebo rovnocennú vnútroštátnu ochranu udelenú pred 24. februárom 2022, alebo ide o rodinného príslušníka takéhoto cudzinca, pokiaľ rodina bola prítomná a bývala na Ukrajine pred 24. februárom 2022, pričom za rodinného príslušníka sa považuje:
  • manžel/ka takéhoto cudzinca
  • maloleté dieťa takéhoto cudzinca alebo maloleté dieťa manžela takéhoto cudzinca,
  • ďalší blízky príbuzný takéhoto cudzinca, ktorý s ním žil v spoločnej domácnosti v čase okolností súvisiacich s hromadným prílevom vysídlených osôb a bol úplne alebo čiastočne na ňu odkázaný,
 • sú cudzincom, ktorí nie je štátnym občanom Ukrajiny, má na území Ukrajiny trvalý pobyt udelený pred 24. februárom 2022, a nemôže sa vrátiť za bezpečných a stabilných podmienok do svojej krajiny alebo regiónu pôvodu.
 • Slovensko umožňuje vstup všetkým osobám, ktoré prichádzajú z Ukrajiny, vrátane osôb, ktoré nemajú štátne občianstvo Ukrajiny, ale vedia preukázať cestovný pas/doklad totožnosti a oprávnený pobyt na Ukrajine. Doklady predložte, aj ak už nemajú platnosť.
 • Pri vstupe dostanete pečiatku do pasu. Povolenie vstupu na Slovensko znamená, že sa tu môžete dočasne legálne zdržiavať.
 • Zároveň je potrebné, aby ste sa do 3 pracovných dní od vstupu do SR nahlásili svoj pobyt Cudzineckej polícii. Formulár v rôznych jazykoch nájdete tu. V prípade, ak ste ubytovaní v súkromí, je potrebné ho priniesť/poslať na príslušné oddelenie Cudzineckej polície. V prípade, ak ste ubytovaný v ubytovacom zariadení, povinnosť hlásiť pobyt má ubytovacie zariadenie (hotel, ubytovňa, penzión …).
 • Okamžite po vstupe kontaktujte veľvyslanectvo vašej domovskej krajiny a informujte ich o vašej situácii a požiadajte o pomoc s vašim vycestovaním zo Slovenska.
 • Umožnenie vstupu na Slovensko však neznamená, že máte možnosť voľne sa pohybovať po území Európskej únie. Ak chcete cestovať ďalej, musíte si zistiť, aké podmienky vstupu pre Vás platia v krajine, cez ktorú budete prechádzať.
 • Ak sa chcete informovať, ako postupovať ďalej, ozvite sa nám.

 

Kontakty na zahraničné ambasády na Slovensku a v okolitých krajinách

Od 30.3.2022 majú štátni príslušníci tretej krajiny po vstupe na územie SR možnosť požiadať o dobrovoľný návrat do domovskej krajiny, pričom policajný útvar im na tento účel môže vydať cudzinecký pas.

Prechodný/trvalý pobyt

Prechodný/trvalý pobyt

Prechodný pobyt na Slovensku je viazaný na konkrétny účel, napríklad: podnikanie, zamestnanie, štúdium, špeciálna činnosť (napríklad prednášková činnosť), výskum a vývoj, zlúčenie rodiny a iné. Zoznam dostupných účelov prechodného pobytu, ako aj zoznam dokumentov potrebných na ich získanie nájdete tu

Trvalý pobyt na Slovensku môže mať 3 typy: trvalý pobyt na päť rokov, trvalý pobyt na dobu neurčitú (udeľuje sa na nezistené obdobie) a dlhodobý pobyt.

Najčastejšie doklady, ktoré je potrebné predložiť na získanie povolenia na pobyt, sú: platný cestovný doklad (pas); doklad o ubytovaní; doklad o finančnom krytí. V každom prípade je však zoznam konkrétnych dokladov určený v závislosti od toho, na akom základe sa povolenie na pobyt udeľuje. 

Poznámka: zvyčajne, ak ste starší ako 14 rokov, musíte pri žiadosti o prechodný a v niektorých prípadoch aj o trvalý pobyt preukázať čistý register trestov predložením dostatočného dokladu. Tento doklad musí byť overený pre použitie v zahraničí (apostila/konzulárna legalizácia). Výpis z registra trestov musí byť vydaný v krajine pôvodu a (ak je to relevantné) v krajine, v ktorej sa cudzinec (žiadateľ) zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov v posledných 3 rokoch. Viac informácií nájdete tu.  

Vzhľadom na vojnu na Ukrajine existujú ešte dve možnosti, ako poskytnúť orgánom informácie uvedené vo výpise z registra trestov, ktorý sa zvyčajne vydáva na Ukrajine: 

 • podpísať čestné vyhlásenie o neodsúdení a potvrdiť ho na ukrajinskom veľvyslanectve (výška poplatku je 18 eur). Viac informácií o tom, ako to urobiť, nájdete tu;
 • získať výpis o trestnom stíhaní a registri trestov v rámci digitálneho systému UA (odkaz na systém je tu) a potvrdiť ho na veľvyslanectve Ukrajiny (výška poplatku je 28 eur).  

V súčasnosti sa uvedené dokumenty považujú za dostatočné doklady v takýchto prípadoch. 

Všetky doklady predložené k žiadosti o získanie povolenia na prechodný/trvalý pobyt nesmú byť staršie ako 90 dní (okrem dokladov ako rodný list, sobášny list, cestovný pas atď.) 

Všetky doklady vydané v zahraničí musia byť úradne overené (apostila/konzulárna legalizácia) a úradne preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom zapísaným v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov registrovanom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky http://bit.ly/SK_translators

Upozorňujeme, že na získanie povolenia na prechodný alebo trvalý pobyt musí mať žiadateľ platný medzinárodný pas. 

Vo väčšine prípadov môžu občania Ukrajiny požiadať o povolenie na pobyt z územia Slovenskej republiky. Vydanie rozhodnutia o udelení povolenia na prechodný pobyt trvá od 30 do 90 dní, v súvislosti s udelením povolenia na trvalý pobyt 90 dní. 

Viac informácií o postupoch pri získavaní povolenia na prechodný/trvalý pobyt nájdete na webovej stránke MIGRAČNÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA IOM (všetky informácie sú k dispozícii v anglickom a ruskom jazyku).